ថ្ងៃបម្រើការងារ ៖ ច័ន្ទ - សុក្រ, ម៉ោងបម្រើការងារ ៖ 8:00 ព្រឹក - 5:00 ល្ងាច, ចំពោះអតិថិជនដែលមានបំណងចង់ខ្ចីប្រាក់ អាចបំពេញទម្រង់អនឡាញនេះបានគ្រប់ពេលវេលា ចំពោះការអនុម័ត និងបើកសាច់ប្រាក់នឹងផ្តល់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃធ្វើការ។